Fraktvillkor

Levereras med DHL- Schenker- Posten om inte kund anger något annat leveranssätt. Frakt debiteras med 70:- inkl.moms för leveranser 1-20 kg. Frakt över 20 kg debiteras med verklig frakt. Vid leverans av varor vilka speditör klassar som skrymmande gäller ej ovanstående fraktkostnad, där debiteras verklig frakt. Fraktvillkor avser leverans från Hästtema och inom Sverige.
Leveranstid ca fem arbetsdagar. Leveranstid under sommaren kan bli något längre.
Frakter utanför Sverige, samt inom eller utanför EU debiteras verklig fraktkostnad. Frakter utanför EU debiteras förtullningsavgift a 344 kr, samt verklig fraktkostnad tillkommer. Leverans till Norge under 1500 kr levereras tullfritt.
Transportskador. 
Vid uppkommen transportskada eller saknat gods mot fraktsedel gäller följande: 1. Skriftlig reservation skall göras på fraktsedel i samband med kvittens av sändningen. 2. Vid skada som upptäcktes vid uppackning, förlust av gods eller dold skada skall anmälan ske snarast till transportören. Dock senast 7 dagar efter mottagandet. OBS! Spara emballaget!
Returer – Reklamationer. 
Reklamationer Skall göras inom 8 dagar efter att varan mottagits i enighet med reklamationsreglerna nedan. I syfte med att få en väl fungerande rutin för returer och reklamationer till Hästtema vilket är av största betydelse både för kund, och leverantör, ber vi härmed att få meddela följande rutiner för detta.
1. Hästtema lämnar ett års garanti på alla produkter med undantag av slitdelar och reavaror. Garantin gäller material eller tillverkningsfel som uppkommer vid normal användning/montering, vid sådana fel repareras eller bytes varan ut. Fel i varan skall köparen skriftligen påtala senast 15 dagar efter att felet upptäckts och senast 12 månader från inköpsdataum (fakturadatum). Garantin gäller ej: - Kostnader för montering/demontering. - Kostnader för reparation av ej Hästtema anvisat företag. - Eventuella följdkostnader av fel i varan. - Resekostnader.
2. Innan varan sändes i retur, skall kontakt tas med  Hästtemas personal och förklaring lämnas till varför man önskar returnera varan.
3. Om överenskommelse träffas om returrätten, skall varan snarast returneras för åtgärd.
4. Gäller det garantiåtagande sändes godset i retur med transportsätt som överenskommits med  Hästtema. Returfrakten bekostas i detta fall av Hästtema.
5. Gäller det annan retur utöver garanti, bekostar avsändaren frakten och godset sändes med för avsändaren bästa sätt. Specialbeställda varor kan inte returneras.
6. Både vad gäller garanti och annan retur skall i sändningen bifogas meddelande om orsaken till returen, namnet på den person på Hästtema som kontaktades samt även kopia på följesedel eller faktura utvisande när varan inköptes. OBS! Returer skickas till adressen som står på Fraktsedel eller Ordersedel. OBS! Returvarorna skall vara rengjorda.
7. Om överenskommelsen träffas med någon av Hästtemas personal att ersättningsvara omgående skall översändas före retur av garantigods gäller att Hästtema debiterar den översända ersättningsvaran vid leverans och när garantivaran kommit  Hästtema tillhanda översänds kreditnota på erhållet gods.
8. Överenskomna returer utöver garanti skall innehålla varor obrukade och i originalförpackningar utan prismärkning.
9. För att Hästtema skall fullgöra rätta åtgärder vid garantireturer och reklamationer gäller att ovanstående regler följs. Alla kan göra fel. Det viktiga är att ev. fel kan lösas på bästa sätt för berörda parter. Vi hoppas att vi med ovanstående regler skall åstadkomma väl fungerande rutiner för detta. Alla returer måste föregås av ett godkännande från Hästtema. Outlöst gods. Gods som ej lösts inom föreskriven tid, och som DHL sänt i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera våra fraktkostnader för sändningen på beställaren.