Elstängselaggregat

Grunderna för Djurstängsel

Du vet att elstängsel håller dina djur säkra vare sig det är tillfälliga eller permanenta stängsel. Du kan din gård och känner dina djur – de du vill skydda. Denna guide ger dig den information du behöver om de bästa stängselprodukterna efter dina behov. 

God ledningsförmåga och jordning

Två överväganden att ta hänsyn till för ett säkert och effektivt elstängsel: välj tråd med god ledningsförmåga och kontrollera alltid jordningen.

Strömmen i en elstängselkrets måste gå genom tre delar för att man ska få en sluten krets. Dessa delar är tråden, djuret och jorden.

Enkelt kan man beskriva det på följande sätt

Från aggregatet går strömmen ut i tråden. Tråden får kontakt med djuret som leder strömmen vidare ned i marken. Strömmen i marken går tillbaka till aggregatet genom jordspettet. Kretsen är sluten. Motståndet (R) i tråd, jordning och djur/undervegetation visas i bilden. Aggregatet registrerar summan av motstånden och anpassar driften därefter. Spänningen från aggregatet fördelas över de tre motstånden, beroende på deras storlek.

Om motståndet i tråden är stort, leder detta till ett stort spänningsfall. Vid aggregatet kan spänningen vara 5000 V men en bit ut på tråden är spänningen bara 2500 V. Om tråd med god ledningsförmåga (lågt motstånd) används blir spänningen vid aggregatet och ute på tråden nästan lika, dvs. 5000 V resp. 4800 V. Detta beroende på att motståndet i tråden är så litet. 

Motståndet hos djur/undervegetation

Kan variera från mycket stort (ingen undervegetation, inga djur) till mycket litet (mycket undervegetation, djur som vidrör stängslet). Detta är svårt/omöjligt att veta i förväg. Det viktiga är att man ger aggregatet möjlighet att känna av vad som händer på tråden. Detta gör man genom att se till att djur/gräs är den faktor som orsakar störst motstånd i stängselsystemet. Summan av motståndet i tråd och jord måste var så liten som möjligt för att detta ska klaras.

Motståndet i jord

Ska därmed också vara litet. Detta uppnår man genom att ha många jordspett med stor och bra kontaktyta med jorden. Det enda sättet att veta om motståndet är stort eller litet i jordningen är att mäta med en Digital voltmeter (DVM). Om motståndet är stort får man ett stort spänningsfall över jordspettet, dvs DMV'n visar stort utslag >0,3 kV. Är motståndet litet visar DVM'n lite. De viktigaste förutsättningarna för ett fungerande elstängsel är att hålla motståndet i tråd och jord så litet som möjligt. Då kommer alltid motståndet från djur och undervegetation att vara störst. Aggregatet kommer därmed att känna av förändringar i belastningen pga mer undervegetation, ändra sin driftspunkt och hålla spänningen uppe.

Aggregat med styrka och kvalitet

DeLaval elstängselaggregat ligger i frontlinjen på marknaden och följar EU-reglerna. Aggregatens höljen är tillverkade av kraftig polykarbonat (PC) för bästa skydd.

5 joules regeln EN norm 60335-2-76/AD gäller från och med 2011-09-01

Regeln begränsar standardaggregat upp till 5 Joule i utgående energi. Aggregat över 5 Joule i utgående energi tillåts endast vid “Intelligenta” aggregat med fördröjning. Intelligenta aggregatet har en fördröjningstid innan den ökar energin, medan den samtidigt kontrollerar stängselsituationen. Intelligenta” aggregat med fördröjning är tillåtna att överskrida 5 Joules utgående energi upp till max 15 Joule. Intelligenta” aggregat med fördröjning måste ha följande symbol på huset:

Elstängselaggregat

Det första man måste bestämma är om man ska ha ett batteridrivet eller ett nätdrivet aggregat. Om det är möjligt bör man använda ett nätdrivet aggregat som har lägre driftskostnader.

Det man huvudsakligen går efter när man väljer aggregat är hur högt över marken den nedersta tråden ska sitta och hur långt stängslet är. Till får väljer man därför ett kraftigt aggregat, på grund av att den nedersta tråden inte sitter mer än ca 30 cm över marken. Till hästar räcker det med relativt svaga aggregat, därför att den nedersta tråden sällan sitter lägre än 60 cm. Av samma anledning väljer man de kraftigaste aggregaten till permanenta elstängsel. Dom är ofta mycket långa, med mycket undervegetation.

Ju kraftigare aggregat man har, desto större säkerhetsmariginal har man också för oförutsedda händelser, som att en gren eller liknande kommer emot stängslet eller att djur som inte är vana vid elstängsel kommer i kontakt med det.

Elstängselaggregat repratör och service

RiBIT AB
Karlsbersvägen 10
462 60 Vänersborg
0734-25 55 04
info@ribit.se
www.ribit.se

Elstängselaggregat i olika storlekar för hästar.

Aktiva filter